Logopedie open mond

Logopedie open mond

Zit uw kind vaak met zijn mond open?

Normaal ademen we door de neus. De neus zorgt ervoor dat de ingeademde lucht wordt schoonge­maakt, ver­warmd en bevoch­tigd. Als we verkou­den zijn, ademen we door de mond om voldoende lucht te krijgen. Mondademen kan een ge­woonte wor­den. Als het kind niet verkou­den is, is de mond toch open: overdag en 's nacht­s. Bij­voor­beeld tijdens het televi­sie kijken, eten of  (vo­or)le­zen. Het mondademen kan vervelen­de gevol­gen heb­ben. Daarom is het belangrijk hier zo vroeg mogelijk iets aan te doen. 
  

Wat kunnen de gevolgen zijn? 

Verminderd gehoor 
Als mondademen een gewoonte is geworden vergeten kinderen vaak om regelmatig te slikken. 
Bij slikken gaat de buis van Eustachius, de verbinding tussen neus-keelholte en het middenoor, even open.  Wanneer er minder geslikt wordt verandert de druk in het middenoor, waardoor ook het trommelvlies strakker kan komen te staan en het gehoor vermindert. 
  
Langdurige verkoudheid. 
Mondademen ontstaat niet alleen tijdens ver­koud­heden, het kan een verkoud­heid ook in stand hou­den. Koude, vuile en droge lucht komt ongefil­terd binnen. De kans op ontste­kingen van de luchtwe­gen wordt daardoor groter. 
  
Irritaties in de keel. 
Mondademers hebben vaak last van een droge keel. Dat kan kriebels veroorzaken. Door veel schrapen en kuchen raakt de keel geïrriteerd en kan heesheid ontstaan. 
  
Uitspraak-problemen. 
De spieren van lippen, tong en wangen wor­den slap­per. Deze spieren zijn van belang voor het spreken: een slappe tong kan leiden tot slissen of onduidelijk spre­ken. 
  
Gebitsafwijkingen 
De mondspieren zijn ook van belang bij de ont­wikke­ling van gebit, kaken en gehemelte. 
Op de lange termijn bestaat de kans dat door de slap­pe mondspieren de tan­den scheef gaan staan. Ook de kaakgroei kan negatief beïnvloed worden door het mon­da­de­men. 
  
  
Wat kunt u eraan doen? 
  

• Ga samen met uw kind aan de slag. Het aanleren van iets nieuws lukt alleen als uw kind zelf wil meewer­ken. Vertel uw kind waarom het beter is om door de neus te ade­men. 
Voordat u gaat oefenen, moet u er zeker van zijn dat de neus open is. Laat uw kind daar­om de neus snuiten. De neus ophalen mag ook. 
Probeer iedere dag op een vast tijdstip te oefe­nen bijvoorbeeld tijdens het voorle­zen of het kijken naar de televisie.
• Laat uw kind een dun voorwerp (ijs­stokje, rietje) tussen de lippen hou­den tijdens het tekenen, voor­lezen, televisie kij­ken, etc. Het stokje of rietje niet tussen de tanden houden! 
Noteer de tijd en pro­beer het elke keer iets langer vol te hou­den. Begin met korte perio­des.
• Geef uw kind een p­luim­pje als het lukt. Geef uw kind ook een compli­ment als u ziet dat het op andere momenten zijn mond dicht houdt. 
• Maak herinneringstekens met uw kind, bijvoor­beeld een tekening. Zet deze op plaat­sen waar het kind vaak met zijn mond open zit: op de televi­sie bijvoorbeeld.
• Houd dagelijks met uw kind bij of het ge­lukt is om door de neus te ademen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld sticker­tjes op een kalender te plakken.
• Als uw kind met open mond slaapt, druk dan voorzichtig de onder­kaak omhoog en sluit de lippen.


   
Bij kinderen die regelmatig met de mond open zitten kan het nodig zijn de spieren van lip­pen en tong steviger te maken.   
  
Als u meer informatie wilt hebben of vragen heeft, neem dan con­tact op met de logopedist op school. Deze kan u verder advise­ren. Ook kunt u, na schooltijd, tot vijf uur, bellen met 
  
GGD Flevoland 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg/Logopedie 
Boomgaardweg 4 
1326 AC  ALMERE 
Telefoon: 036-5357300 
of mail via  www.ggdflevoland.nl à ggd / jeugd / logopedie /logopedie almere 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl