Logopedie hees

Logopedie hees

Is uw kind wel eens hees?

Heesheid wil zeggen dat de stem niet helder is. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bij­voorbeeld tijdens een ver­koudheid of na een feest­je. Als de stem daarna de kans krijgt om tot rust te ko­men, gaat het meestal snel weer over. 
  
Kinderheesheid kan ontstaan door overbe­las­ting of verkeerd gebruik van de stem. Bij­voorbeeld door veelvuldig schreeuwen, keel­schrapen of het te vaak nadoen van 'gekke' stemmetjes. 
Het ontstaan van heesheid bij kinderen kan ook andere oorzaken hebben. 
Waar­om blijft het ene kind wel hees en het andere niet? 
Factoren zoals aller­gische aan­leg, keel-neus-oor­problemen, luchtwegproblemen of stress kunnen een rol spe­len. 
  
Een hese stem kan de volgende proble­men veroor­zaken: 

• minder goed verstaanbaar zijn
• vermoeidheid na lang praten;
• keelpijn;
• stembandknobbeltjes

Hoe kunt u stemproblemen bij uw kind voorkomen of verminderen? 
  

• Zorg voor een rustige omgeving. Als het rumoe­rig is in huis, moet een kind vaak hard praten of roepen om verstaan te worden. Let erop dat radio en televisie niet te hard staan. Praat zelf ook rustig, met een gewoon volume en neem de tijd om naar uw kind te luiste­ren.
• Een goede ventilatie en luchtvochtig­heid is be­langrijk: een rokerige of droge ruimte is sle­cht voor de stem. Soms helpt het om een bakje met water op de radiator te zetten.
• Het is beter als uw kind door de neus ademt in plaats van door de mond. Zit of slaapt uw kind vaak met zijn mond open, vraag dan advies aan de logope­dist.
• Let op de lichaamshouding van uw kind. Een in elkaar gezakte of een kramp­achti­ge houding kan stemproblemen in de hand wer­ken. Zorg voor een goede lichamelij­ke conditie van uw kind.
• Schreeuwen is niet goed voor de stem, maar schreeuwen is niet altijd te voorkomen. Bedenk daar­om alterna­tieven voor het schreeuwen. Bij­voor­beeld fluiten op de vin­gers of naar ie­mand toelopen. Ook te hard praten in de bus of auto om boven het motorlawaai uit te komen kan schadelijk zijn. Let er daarom ook op of uw kind niet te hard praat.
• Laat uw kind niet fluisteren als het hees is. Ook een kind dat hees of schor is, kan beter gewoon blijven praten.
• Als kinderen vaak kuchen of de keel schrapen kun­nen de stembanden geïrriteerd raken. Vaak gaat het om een gewoonte die is ontstaan tijdens een ver­koud­heid. Bij kriebels in de keel kan uw kind het beste een keer slikken of een slokje water drinken.
• Tijdens het spelen kan de stem snel ge­forceerd worden. Het vaak nadoen van vliegtuigen, race-auto's of stemmen van televisiefiguren is leuk, maar het is niet goed voor de stem.
• Als uw kind schreeuwt, heeft mopperen over het algemeen weinig zin. Laat daarom regel­matig blijken dat u het fijn vindt wanneer uw kind zijn best doet om op zijn stem te letten.

Als u meer informatie wilt hebben of vragen heeft, neem dan con­tact op met de logopedist op school. Deze kan u verder advise­ren. Ook kunt u, na schooltijd, tot vijf uur, bellen met 


  Als u meer informatie wilt hebben of vragen heeft, neem dan con­tact op met de logopedist op school. Deze kan u verder advise­ren. Ook kunt u, na schooltijd, tot vijf uur, bellen met 
  
GGD Flevoland Afdeling Jeugdgezondheidszorg/Logopedie 
Boomgaardweg 4, 1326 AC  ALMERE Telefoon: 036-5357300 
of mail via  www.ggdflevoland.nl à ggd / jeugd / logopedie /logopedie almere 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl