Flessenpost 2

Flessenpost 2

Dinsdag 9 oktober 2018

Beste ouders,

De school is alweer vol ‘in bedrijf’ en de zomervakantie lijkt ver weg. Toch staat de herfstvakantie voor de deur en kunnen we na deze periode van wennen in de volgende groep en routines weer oppakken hopelijk genieten van een week vrij van school.  De afgelopen weken hebben veel groepen al een uitje gehad, zijn we in groep 5 t/m 8 gestart met de kunst- en cultuur middag en zitten we midden in de Kinderboekenweek.

Heel fijn dat zoveel ouders hebben aangegeven ons te willen helpen bij het organiseren van activiteiten op school. Mocht u uw naam niet tegenkomen in de lijst die per mail verstuurd is, wilt u dit dan aangeven? Op een aantal formulieren stond nl. geen naam van de ouder en/of kind. We zijn ook blij dat we steeds voldoende ouders hebben om mee te gaan naar bijvoorbeeld Stad en Natuur of het KAF. Begeleiding is echt nodig om deze leuke activiteiten door te kunnen laten gaan.

In deze flessenpost vindt u o.a. informatie over leesonderwijs, het tevredenheidsonderzoek en informatie vanuit de jeugdgezondheidszorg en zorggroep Almere. Mocht u interesse hebben en meer informatie nodig hebben aarzelt u dan niet contact op te nemen.

Met een vriendelijke groet,

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Kinderen/Ouders

Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook dit najaar weer de opvoedcursus: opvoeden en zo.

Voor wie?

Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd want kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.

Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen? 

De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 

Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 

Inhoud Opvoeden & Zo                                                                                              

De cursus is als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1: Aandacht geven en Prijzen

Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen

Bijeenkomst 3: Straffen

Bijeenkomst 4: Negeren

Bijeenkomst 5: Apart zetten

Bijeenkomst 6: Alles op een rij.

Wanneer: Start 16 oktober.

De cursus wordt op de dinsdagochtend gegeven van 9-11 uur

De cursus data zijn:  16-30 Oktober- 13-20-27 November-11 December.

Hij wordt gegeven in het gebouw van de GGD, Boomgaard weg 4. Almere (parkwijk)

Kosten:

Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.

Voor meer informatie  over de cursussen en als u zich wilt opgeven,  kunt u bellen met JGZ Almere tel. nr:  0880029990 (keuze menu: keuze 2 en nogmaals keuze 2)

   BEGIN NOVEMBER 2018 GAAN WEER TWEE KOESA-PROGRAMMA’S VAN START, ER IS NOG PLEK!

KOESA biedt kinderen in groepsverband de mogelijkheid om (spelenderwijs) hun ervaringen, gevoelens en gedachten ten aanzien van de scheiding een plaats te geven.

Kinderen leren omgaan met probleemsituaties en ontwikkelen meer zelfvertrouwen.

Ouders worden nauw betrokken bij het programma en krijgen onder andere handvatten voor het omschakelen van partnerschap naar collega-ouderschap.

De bijeenkomsten van KOESA staan onder leiding van deskundige coaches van Zorggroep Almere en Humanitas Gezin en Verlies Almere.

Aan het volgen van de programma’s  zijn GEEN kosten verbonden voor ouders en kinderen.

In de bijgevoegde flyers vindt u meer informatie over de programma’s, aanmelden gaat via het bijgevoegde aanmeldformulier. 

de programma’s zijn niet geschikt voor kinderen waarvan ouders in een complexe scheiding zijn verwikkeld!

Wilt u overleggen over een aanmelding, dan kunt u contact opnemen met Saskia Koning, Projectcoördinator Gezin en Verlies, tel. 06 35 11 14 80

of per e-mail: s.koning@humanitas.nl

Onderwijs

Prisma Tevredenheidsonderzoek 2019

De inspectie verplicht de besturen om elk jaar de monitor sociale veiligheid af te nemen en één keer per 2 jaar een tevredenheidsonderzoek. Prisma neemt jaarlijks de monitor onder de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 af en één keer per 3 jaar het tevredenheidsonderzoek onder het personeel, de ouders en de kinderen.

Dit jaar zal het tevredenheidsonderzoek plaatsvinden in november. De voorbereidingen hiervoor gaan we nu beginnen.

Uw mening vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. In november gaan wij u via de mail uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek d.m.v. het invullen van een digitale vragenlijst. De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen. Wij gebruiken de resultaten om de school gericht te verbeteren. Mogen wij rekenen op uw medewerking? U krijgt nog een uitnodiging voor deelname.

Studiedagen

De kinderen waren vrij maar juist de juffen hebben deze dag hard gewerkt! Janna de Haan kwam samen met ons kritisch kijken naar het leesonderwijs. Welke materialen gebruiken we, zijn die materialen effectief en gebruiken we ze optimaal. Janna de Haan kent onze school goed. Vorig jaar heeft zij samen met ons het spellingonderwijs opnieuw onderzocht. Doen we nog de goede dingen en doen we deze dingen ook nog steeds goed in de les. Soms is het goed om jezelf als school door een expert te laten bezoeken, dat doen wij dan ook. Ons spellingsonderwijs staat er weer heel goed voor. Datzelfde willen we bereiken met het leesonderwijs. Daarvoor hebben we een plan gemaakt. In dat plan staat welke materialen we gebruiken en welke activiteiten steeds of regelmatig in de klas terugkomen om niets te vergeten. In dat plan staat dan welke activiteiten er gedaan worden in de kleutergoep, in de middenbouw en bovenbouw. We houden een doorgaande lijn vast en weten van elkaar wat we doen, want welke activiteiten we doen met de kinderen kunnen per bouw natuurlijk verschillen.

We vagen u als ouder om ons, maar vooral uw kind!, daarbij te helpen. Leest u elke dag aan uw kind voor? Of lees uw kind u voor? Afwisselen is ook heel leuk. Vaak stoppen ouders met voorlezen als kinderen zelf gaan lezen, maar ze genieten er op elke leeftijd nog heel erg van! Bespreekt u dan moeilijke woorden van het verhaal en praat met uw kind over wat er eigenlijk gebeurt in het verhaal. Dan ondersteunt u het plezier in lezen en het begrijpen van een verhaal.

Neemt u alstublieft de boeken mee van de zwerfboekentafel bij de hoofdingang. Als u ze uit heeft dan brengt u ze weer terug zodat een ander kind de boeken kan lezen. Zo is er altijd een boek binnen bereik voor iedereeen!

Nieuws vanuit de MR

Ouderbijdrage

Als u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald heeft en dit wel graag wilt doen, kunt u

 € 30,00 per schoolgaand kind overmaken naar: NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere Vergeet daarbij niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.

Let op: zit uw kind pas vanaf januari 2019 bij ons op school, dan is de vrijwillige bijdrage € 15,00. Wij, maar vooral de kinderen, willen u alvast heel erg hartelijk bedanken voor uw steun! 

De eerste MR vergadering was op 24 september. We heetten Emiel Visser van harte welkom binnen de MR. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Emiel Visser: voorzitter en GMR lid 

Maaike Wortel: hoofd financiën 

Kirsten Platschorre: notulist 

Ilse Tillema: GMR lid  

De budgetten voor de verschillende commissies zijn vastgesteld. Halverwege dit schooljaar willen wij kijken hoe het staat met de uitgaven om te bepalen of de budgetten nog moeten worden aangepast.  

We hebben het jaarplan van afgelopen schooljaar doorgenomen. Er wordt nog gekeken naar het huishoudelijk reglement. 

Ook hebben wij met elkaar gekeken naar de vergaderdata voor komend schooljaar: 

19 november 2018 

7 januari 2019 

4 februari 2019 

4 maart 2019 

1 april 2019 

20 mei 2019 

De vergaderingen starten om 18:30 uur en eindigen ongeveer om 20:00 uur. 

Mocht u graag bij een vergadering aanwezig willen zijn. Wilt u dit dan uiterlijk een week van tevoren aangeven via mr@driemaster-almere.nl 

 Vriendelijke groet, 

de MR leden

Nieuws uit de groepen

Kijkt u onder “groepenpagina’s”


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl