Flessenpost 4

Flessenpost 4

Maandag 3 december 2018

Van de directie

Beste ouders, 

Terwijl ik de Flessenpost schrijf voel ik dat het bruist in de school. Altijd in deze periode van een schooljaar merk ik ‘drukte’ in de school. Het is een periode waarin het gevoel van verwachting en ‘het spannend  vinden’ rondom het Sinterklaasfeest heel herkenbaar is voor velen. Ik hoop dat het voor de kinderen een feest mag zijn waarin we plezier hebben en mooie momenten delen met elkaar. Tegelijkertijd weet ik dat er mensen zijn die dat niet zo voelen. Ik wens voor de toekomst dat voor- en tegenstanders elkaar vinden in een compromis. De Driemaster zal daarin ook steeds afwegen en zoeken naar een vorm waarin respect en plezier met elkaar voorop moet staan. We hopen op een gezellig dag voor iedereen! 

In deze flessenpost nog o.a. nieuws vanuit het project ‘Als ik later groot ben’, het Sinterklaasfeest, ouderenquete, nieuws van de MR en natuurlijk het nieuws uit de groepen. 

De volgende Flessenpost verschijnt in het nieuwe jaar!

Met een vriendelijke groet, 

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl

Als ik later groot ben

Hallo Susan,

Hierbij een terugkoppeling van de kaarten in de brievenbus. Er zaten in totaal 59 kaartjes in de brievenbus, toch best een mooie opbrengst! Op een aantal kaartjes stonden ook tekeningen en op een paar hadden kinderen een grapje geschreven, dit herkennen we van andere acties. Op 34 kaartjes stond een toekomstdroom en op 17 van deze kaartjes ook contactgegevens van de ouders.  

Met deze ouders gaan wij contact opnemen om te vragen of ze (samen met de kinderen) met ons in gesprek willen om te bespreken wat de kinderen voor hun droom nodig hebben en of wij ze kunnen verbinden met initiatieven in Almere die passen bij deze dromen en wensen.  Onze ervaring is dat er in dit brede gesprek vaak ook nog andere vragen of behoeften van het gezin naar voren komen. 

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag! Wij gaan in ieder geval aan de slag met de 17 compleet ingevulde kaartjes. 

Hartelijke groet,

Annemette

Blijf in de kerstvakantie lekker actief met Sportivun!

Sportivun organiseert op maandag 24 december een superleuke sportdag bij Sporthal de Vrijbuiter. Blijf jij ook bewegen in jouw kerstvakantie?

Tijdens deze sportdag doe je alleen maar gave dingen, zoals knotshockey, bunkertrefbal, handbal en bubbelvoetbal. Er is zelfs een springkussen. Iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud is welkom op de sportdag. Het begint om 10:00 en eindigt om 15:00.

In de bijlage vind je de flyer van de sportdag in Almere. Meer informatie over de sportdag en andere sportkampen van Sportivun is te vinden op:               

www.sportkampenvansportivun.nl

Met vriendelijke groet,
Jurrian Vissink 

Onderwijs

Ouderenquête

Dank aan alle ouders die de enquête in hebben gevuld. Uiteindelijk hebben meer dan de helft van het aantal gezinnen dat wij op school hebben de enquête ingevuld, nogmaals onze hartelijke dank! Natuurlijk krijgt u een verslag van de uitkomsten te zijner tijd. 

Sinterklaas

Woensdag vieren wij het Sinterklaasfeest met elkaar. De kinderen worden in de klas verwacht en vlak na 8:30 uur gaan we gezamenlijk naar buiten om Sint en zijn pieten op te wachten. Hoe zou hij dit jaar weer aankomen? We zijn heel benieuwd! Na de ontvangst gaan alle groepen naar binnen en gaat Sint langs de groepen 1 t/m 4 om een cadeautje uit te delen. Vanaf groep 5 maken de kinderen een surprise, met een cadeautje en gedicht voor elkaar. Natuurlijk komt Sint met zijn pieten daar ook even langs. Mocht de surprise lastig zijn om te maken, vanmiddag vanaf 15:00 tot 17:30 uur kunnen kinderen uit groep 7 en 8 nog terecht in het Stedenpunt voor hulp! Daar is hulp en papier en andere materialen aanwezig om een leuke surprise te kunnen maken.

Terugkoppeling digitale enquête voor ouders vanuit Prisma

Binnenkort start onze stichting, Stichting Prisma Almere, met het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan (2020-2024). Alle scholen worden hier nauw bij betrokken. Maar hoe kunnen we een goed plan ontwikkelen zonder uw advies? Half oktober hebben we daarom gevraagd aan u, als ouder, mee te denken over ons onderwijs en advies te geven, via een digitale vragenlijst. Maar liefst 276 ouders hebben de vragenlijst ingevuld, wij zijn ontzettend tevreden met dit resultaat. Bedankt daarvoor!

Resultaten
Wij hebben de uitkomsten verwerkt en meegenomen tijdens onze tweedaagse met alle directeuren waarin ons nieuwe strategisch beleidsplan is besproken. Voor u hebben wij een verkorte versie gemaakt van de resultaten die wij graag met u delen (zie Bijlage ‘Terugkoppeling aan ouders –digitale enquête SBP’). We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Nieuws van de MR

Beste ouders/ verzorgers,

De ouderbijdrage

Tijdens de laatste vergadering op maandag 19 november bespraken wij de begroting voor dit schooljaar 2018-2019. Daarbij hebben wij het ook gehad over de binnenkomende gelden, de ouderbijdrage. Van deze gelden worden bijvoorbeeld in het jaar 2018 het Sinterklaasfeest, de kerstviering en de Kinderboekenweek betaald. In het jaar 2019 worden daar de Paasviering, de Koningsspelen en het afscheid van groep 8 van betaald.

Op dit moment is er voor  19% van de leerlingen ouderbijdrage betaald. U begrijpt dat er meer budget nodig is om al deze vieringen die in 2019 nog op de planning staan te kunnen realiseren.

Daarom willen wij graag samen met u en de kinderen de stand van de ouderbijdrage inzichtelijk maken met een thermometer. Deze komt in de centrale hal te staan, maar natuurlijk blijven wij per mail ook gewoon bereikbaar: mr@driemaster-almere.nl

Op de thermometer wordt bijgehouden hoeveel procent ouderbijdrage er is betaald.

Als er 75 % ouderbijdrage is betaald, worden de kinderen op iets leuks getrakteerd!

De ideeënbus

Wij, de leden van de mr, willen graag de mening van ouders horen over schoolse zaken. Nu merken wij dat de mailbox van de mr vaak leeg is. Toch horen wij van ouders regelmatig goede ideeën. Daarom introduceren wij de ideeënbus. Hierin kunt u ook anoniem een idee inbrengen of misschien heeft u iets dat tijdens een mr vergadering besproken kan worden.

De ideeënbus komt in de centrale hal te hangen.

Ouderbijdrage

Als u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald heeft en dit wel wilt doen, kunt u € 30,00 per schoolgaand kind overmaken naar: NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere Vergeet daarbij niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.

Wij, maar vooral de kinderen, willen u alvast heel erg hartelijk bedanken voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

MR Driemaster


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl